Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Algemene voorwaarden Expiraad Advies B.V.


1. Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden


1.1. Op alle door Expiraad Advies B.V. geleverde adviesdiensten, uitgebrachte offertes/berekeningen, bemiddelingsactiviteiten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan, waarbij Expiraad Advies B.V. of een door haar ingeschakelde derde zaken en/of diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Het aan Expiraad Advies B.V. verstrekken van opdrachten wordt geacht onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Uitvoering werkzaamheden


2.1. Door Expiraad Advies B.V. uit te brengen adviezen of te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de opdracht verstrekte schriftelijke en mondelinge informatie en de op dat moment geldende opvattingen, zoals deze bijvoorbeeld blijkt uit literatuur.

2.2. Expiraad Advies B.V. zal de opdracht met zorg uitvoeren, naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De door Expiraad Advies B.V. aangegeven termijn voor het uitbrengen van haar advies of te verrichten werkzaamheden zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van de termijn de opdrachtgever niet het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Indien het voor een opdracht noodzakelijk is dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent, zal hij steeds tijdig en schriftelijk alle noodzakelijke gegevens verstrekken, waarom door Expiraad Advies B.V. wordt verzocht.

2.3. Indien de opdrachtgever aanpassing respectievelijk wijziging van de opdracht wenst zal Expiraad Advies B.V. desgevraagd de opdrachtgever over de consequenties van deze gewenste aanpassing (in het bijzonder over de te betalen vergoeding, respectievelijk de te verwachten declaratie) nader informeren. Expiraad Advies B.V. is gerechtigd indien zij zulks noodzakelijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, respectievelijk opdracht derden in te schakelen en de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij zulks uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Expiraad Advies B.V. zal de opdrachtgever ten aanzien van de inschakeling van derden op voorhand informeren en desgevraagd hiervoor offerte uit (doen) brengen.

3. Aansprakelijkheid


3.1. Expiraad Advies B.V. is, mede gezien de aard van de door haar te verrichten werkzaamheden niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke hetzij direct, hetzij indirect voortvloeit uit of samenhangt met partner verrichte werkzaamheden of verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van Expiraad Advies B.V.. Onverminderd het voorgaande zal Expiraad Advies B.V. niet tot een grotere schadevergoeding gehouden zijn dan twee maal de vergoeding voor het schadeveroorzakende advies, respectievelijk de verrichte werkzaamheden met een maximum van € 50.000 voor iedere opdracht, waaronder een eventuele opdracht die voortvloeit uit een eerdere opdracht is begrepen. Expiraad Advies B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim of de ondeugdelijke prestatie niet herstelbaar is. Na verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies of beëindigen van de werkzaamheden vervalt ieder recht van de opdrachtgever op schadevergoeding als in voorgaande is bedoeld.

3.2. Bij inschakeling van een derde door Expiraad Advies B.V. voor het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen, is deze derde jegens de opdrachtgever van Expiraad Advies B.V. aansprakelijk voor de door hem verrichtte diensten of leveringen. De ingeschakelde derde vrijwaart Expiraad Advies B.V. van elke aanspraak ter zake van door deze verrichtte werkzaamheden of gegeven advies. Tenzij anders overeengekomen zijn tussen de opdrachtgever en de door Expiraad Advies B.V. ingeschakelde derde deze algemene voorwaarden van toepassing.

4. Betaling


4.1. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de declaratie van Expiraad Advies B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie. Bij niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan Expiraad Advies B.V. verschuldigd bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is Expiraad Advies B.V. gerechtigd vanaf de vervaldag tot een rentevergoeding over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn, ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 3 % per maand, waarbij elk gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting, uit welke hoofde dan ook. De betaling dient plaats te vinden op en door Expiraad Advies B.V. aangegeven bankrekening.

4.2. Alle opdrachten zijn voor de wederpartij onherroepelijk en verplichten hem tot volledige betaling. Indien de opdrachtgever nalatig is in de nakoming van op hem uit hoofde van de overeenkomst respectievelijk opdracht rustende verplichtingen dan wel nalatig is hetgeen door hem verschuldigd is te betalen, alsmede ingeval van aanvraag van faillissement of surséance van betaling door de opdrachtgever zelf en/of door derden, zullen alle door de opdrachtgever aan Expiraad Advies B.V. verschuldigde bedragen van rechtswege zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is terstond geheel opeisbaar zijn.

4.3. Expiraad Advies B.V. zal in dat geval gerechtigd zijn haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van door Expiraad Advies B..V. door de ontbinding geleden schade, respectievelijk vergoeding van door of namens haar verrichte werkzaamheden.

4.4. Alle buitenrechtelijke kosten en gerechtelijke kosten die Expiraad Advies B.V. zal moeten maken om de haar toekomende bedragen te incasseren dan wel de opdrachtgever te bewegen tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen zullen voor rekening van de opdrachtgever komen, waarbij de opdrachtgever terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag aan Expiraad Advies B.V. zal dienen te vergoeden met een minimum van € 250.


Expiraad Advies B.V.
Amsterdam, 01 november 2007